Error 404

Did you get lost? Click the button below to go back!

راهبرد 10

ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهره‌برداری با افزایش نقش مشارکت مردم وسازمان‌های محلی و جامع‌نگری در چرخه آب و...

ماده 9

‌فصل دوم – آب‌های زیرزمینی ‌ماده 9 - در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو...

ماده 23

دولت مكلف است با رعايت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسي به منظور ايجاد همكاري منطقه‌ای و بين المللي جهت جلوگيري از ايجاد...

ماده 2

 بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی...

ماده 10

مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست و همچنین ضوابط‌تعیین معیار و...

ماده 67

‌فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌ماده 67 - وزارت کشاورزی - دارایی - دادگستری - اقتصاد - کشور - جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.