Popular stories

ماده 27

فصل سوم - ارکان ‌ماده 27 - وظایف هیأت‌های بدوی انتظامی استان‌ها عبارتند از : 1- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان در برابر...

راهبرد 1

مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول‌توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های...

ماده 3

اهداف سازمان عبارتند از: 1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در...