خانه قوانین حوزه آب قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی

قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی

ماده 7

 اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس تصمیمات کمیته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضاء ضمن تماس با‌مرزبانان دول همجوار تسهیلات...

ماده 6

 نقشه‌ها و عکس‌های هوایی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و تأیید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع (‌اداره جغرافیایی‌ارتش)...

ماده 5

مسئولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده 2 با مفاد معاهدات، موافقتنامه‌ها، پروتکل‌ها، نقشه‌های مرزی منضم به‌معاهدات، مقررات بین‌المللی و خط مشی...

ماده 4

وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره‌ها و همچنین اجرای طرح‌های حفاظت خاک و‌ آبخیزداری در...

ماده 3

در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابه‌جایی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده 2 ضروری باشد، وزارت کشور‌ حسب تقاضای...

ماده 2

کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان‌های ذی‌ربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا ‌نسبت به ایجاد...