خانه قوانین حوزه آب قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از‌خشکسالی و یا سرمازدگی

قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از‌خشکسالی و یا سرمازدگی

ماده 2

سود پیش‌بینی شده و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌های‌کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی 83-1382 دچار‌خشکسالی...

ماده 1

 به منظور کاهش مشکلات استان‌هائی که از خشکسالی و یا سرمازدگی‌متحمل خسارت شده‌اند، دولت موظف است در سال 1383 علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در...