خانه قوانین حوزه آب راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور

راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور

راهبرد 16

تجهیز و تکمیل شبکه‌های اندازه‌گیری‌های کمی و کیفی منابع و مصارف آب و نیز تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد.

راهبرد 15

مهار آب‌های خروجی‌، استفاده از آب‌های مشترک و ساماندهی رودخانه‌های مرزی با رعایت جنبه‌های‌اقتصادی و زیست محیطی تحقق یابد.

راهبرد 14

 برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی برای حفاظت کمی و کیفی آب و بهره‌برداری بهینه از آن تدوین و به مرحله‌عمل گذاشته شود.

راهبرد 13

اعمال شیوه‌های مختلف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبکه‌های‌توزیع آب شهری و روستایی‌، به عنوان اولویت...

راهبرد 12

تهیه و اجرای برنامه‌های مدیریت خشکسالی و سیلاب با مشارکت کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط و با تکیه برمدیریت پیشگیری (ریسک‌) انجام پذیرد.

راهبرد 11

در برنامه‌های توسعه استانی‌، حوضه‌های آبریز به عنوان قلمرو مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان‌مورد توجه قرار گیرد.