خانه قوانین حوزه آب راهبردهای بخش آب و فاضلاب در سند چشم انداز وزارت نیرو

راهبردهای بخش آب و فاضلاب در سند چشم انداز وزارت نیرو

راهبرد 24

استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش در راستای مستندسازی و انتقال دانش و تجارب و توسعه‌ی یادگیری در بخش

راهبرد 23

توسعه و ارتقاء سطح کمی و کیفی مهارت‌های مدیریتی، مشاوره‌ای، اجرایی و ساخت داخلی و خودکفایی صنعتی متناسب با نیازهای ملی با تأکید بر...

راهبرد 22

ارتقاء و استقرار نظام جامع و فراگیر (اطلاعاتی و ارزیابی) متحدالشکل عملکرد فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی در سطح واحدها و بنگاه‌های خدماتی آب...

راهبرد 21

استقرار نظام کنترل کیفی، بازرسی فنی و تضمین کیفیت کالا، تجهیزات و خدمات مورد استفاده در بخش آب و فاضلاب

راهبرد 20

ارتقاء نظام آموزش عمومی، تخصصی و مدیریتی آب و فاضلاب و سطح فناوری و گسترش پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای

راهبرد 19

استقرار و توسعه فناوری‌ها و روش‌های نوین در بخش، به‌ویژه در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب در راستای ارتقاء شاخص‌های بهداشتی و اقتصادی