خانه قوانین توسعه روستایی و عشایری سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

سیاست و

رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت وفعالیت در سرزمین با تکیه بر: ۱- انتخاب مکان‌های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و...

سیاست ه

سامان‌بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به‌ویژه در مناطق مرزی با تأکید بر مشارکت مؤثر مردم با: ۱- ساماندهی، مدیریت کلان و نظارت مستمر...

سیاست د

دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای متناسب با قابلیت‌ها و توان‌های هر منطقه با توجه به نکات زیر: ۱- ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع...

سیاست ج

ارتقای کارآیی وبازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با: ۱- تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت‌های...

سیاست ب

توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسلامی - ایرانی و مدیریت سرزمین از طریق: ۱- استفاده‌ی مؤثر از موقعیت، میراث تاریخی و...

سیاست الف

توسعه‌ی منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق: ‌۱- تربیت انسان‌های سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، وطن‌دوست، جمع‌گرا، نظم‌پذیر و قانون‌گرا. ۲- ارتقای...