خانه قوانین توسعه روستایی و عشایری ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»

سیاست 9

رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و به‌سازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.

سیاست 8

ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.

سیاست 7

تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.

سیاست 6

جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.

سیاست 5

حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و به‌سازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.

سیاست 4

تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.