سیاست‌های کلی سلامت

سیاست ۱۲

۱۲- بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران. ۱-۱۲- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه...

سیاست ۱۱

۱۱- افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از...

سیاست ۱۰

۱۰- تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر: ۱-۱۰- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها. ۲-۱۰- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء...

سیاست ۹

۹- توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف: ۱-۹- همگانی ساختن بیمه پایه درمان. ۲-۹- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای...

سیاست ۸

افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع‌رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی...

سیاست ۷

 تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به...