خانه قوانین منابع طبیعی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور

ماده 1

‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره‌ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون‌طبیعی، بنه...