خانه قوانین منابع طبیعی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ماده 65

‌فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌ماده 65 - آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.    

ماده 64

‌فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌ماده 64 - مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت...

ماده 63

‌فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌ماده 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده...

ماده 62

‌فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌ماده 62 - وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را...

ماده 61

‌فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌ماده 61 - به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه...

ماده 60

‌فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌ماده 60 - سازمان‌های دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ...