خانه قوانین منابع طبیعی قانون حفاظت از خاک

قانون حفاظت از خاک

ماده 25

درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخشهای آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه...

ماده 24

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‏‌های دولتی مکلفند برنامه‏‌های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درخصوص آگاهی...

ماده 23

مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می‌باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند. تبصره...

ماده 22

قوه ‌قضائیه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

ماده 21

انتقال خاک‌ به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود....

ماده 20

احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون...