خانه قوانین منابع طبیعی راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور

راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور

راهبرد 16

تجهیز و تکمیل شبکه‌های اندازه‌گیری‌های کمی وکیفی منابع و مصارف آب ونیز تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی واطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد.

راهبرد 15

 مهار آبهای خروجی، استفادهاز آب‌های مشترک و ساماندهی رودخانه‌های مرزی با رعایت جنبه‌های اقتصادی و زیست محیطی تحقق یابد.

راهبرد 14

برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی برای حفاظت کمی وکیفی آب و بهره برداری بهینه از آن تدوین و به مرحله عمل گذاشته شود.

راهبرد 13

 اعمال شیوه‌های مختلف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب درخطوط انتقال آب و شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی ، بعنوان اولویت...

راهبرد 12

تهیه و اجرای برنامه‌های مدیریت خشکسالی و سیلاب با مشارکت کلیه دستگاه‌های ذیربط و با تکیه بر مدیریت پیشگیری ( ریسک ) انجام پذیرد.

راهبرد 11

در برنامه‌های توسعه استانی، حوضه‌های آبریز بعنوان قلمرو مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مورد توجه گیرد.