خانه قوانین منابع طبیعی راهبردهای بخش آب و فاضلاب در سند چشم انداز وزارت نیرو

راهبردهای بخش آب و فاضلاب در سند چشم انداز وزارت نیرو

راهبرد 24

استقرار و نهادينه‌سازي مديريت دانش در راستاي مستندسازي و انتقال دانش و تجارب و توسعة يادگيري در بخش.

راهبرد 23

توسعه و ارتقاء سطح کمي و کيفي مهارت‌هاي مديريتي، مشاوره‌اي، اجرايي و ساخت داخلي و خودکفايي صنعتي متناسب با نيازهاي ملي با تأکيد بر...

راهبرد 22

ارتقاء و استقرار نظام جامع و فراگير (اطلاعاتي و ارزيابي) متحدالشكل عملكرد فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي در سطح واحدها و بنگاه‌هاي خدماتي آب...

راهبرد 21

 استقرار نظام کنترل کيفي، بازرسي فني و تضمين کيفيت کالا، تجهيزات و خدمات مورد استفاده در بخش آب و فاضلاب.

راهبرد 20

 ارتقاء نظام آموزش عمومي، تخصصي و مديريتي آب و فاضلاب و سطح فناوري و گسترش پژوهش‌هاي کاربردي و توسعه‌اي.

راهبرد 19

استقرار و توسعه فناوري‌ها و روش‌هاي نوين در بخش، به‌ويژه در فرآيند تصفيه آب و فاضلاب در راستاي ارتقاء شاخص‌هاي بهداشتي و اقتصادي.