خانه قوانین منابع طبیعی تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 36

فصل چهارم - عضویت ماده 36 - کلیه اعضاء موظف به رعایت مفاد این قانون هستند.

ماده 35

فصل چهارم - شرایط عضویت ‌ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت ، موضوع ماده (52)...

ماده 34

فصل چهارم - شرایط عضویت ‌ماده 34 - کلیه اتباع ایرانی فارغ‌التحصیل دوره‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط ، حق عضویت در...

ماده 33

فصل سوم - ارکان ماده 33 - شورا یا شعبه شهرستانی هر یک از استان‌های کشور و نحوه انتخاب افراد واجد شرایط و اختیارات و...

ماده 32

فصل سوم - ارکان ماده 32 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضائی، نیروهای انتظامی و شرکت‌های دولتی می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با‌رعایت آیین‌نامه...

ماده 31

فصل سوم - ارکان ماده 31 - هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد،...