خانه قوانین دام و طیور و آبزیان قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 21

بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‌شود. ‌تبصره -...

ماده 20

ضوابط مربوط به ساخت تأسیسات عمل‌آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل‌آوری و کنترل و نظارت بر فعالیت‌های این مؤسسات توسط‌شرکت شیلات تعیین می‌گردد.

ماده 19

اقدامات موضوع ماده (3) شرکت سهامی شیلات ایران در آب‌های داخلی (‌پشت سدها یا روخانه‌ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو‌منطبق با برنامه‌های استفاده...

ماده 18

چنانچه ایجاد مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد‌بود. در صورتی...

ماده 17

انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای‌شرایط مندرج در...

ماده 16

شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آب‌های موضوع ماده (2) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآب‌های‌موضوع ماده (2) این...