خانه قوانین قوانین دام و طیور و آبزیان

قوانین دام و طیور و آبزیان

ماده ۳۰

سازمان می‌تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده از طریق تشکیل صندوق تعاون و رفاه از‌آنان...

ماده ۲۹

صدور پروانه‌های اشتغال توسط سازمان دامپزشکی کشور مستلزم دریافت شماره نظام دامپزشکی است. ‌تبصره - شاغلان حرفه دامپزشکی در دستگاه‌های دولتی، مادام که در ساعات...

ماده ۲۸

کلیه دامپزشکان عمومی و متخصص و افراد سایر رده‌های حرفه دامپزشکی موظف به رعایت مفاد این قانون هستند. ‌تبصره ۱ - سایر رده‌های حرفه دامپزشکی...

ماده ۲۷

کلیه اتباع ایرانی فارغ‌التحصیل دوره‌های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا‌هستند. ‌تبصره - اعضای سازمان مکلفند...

ماده ۲۶

هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات‌های انتظامی مکلفند تصویر‌تایید شده پرونده...

ماده ۲۵

آئین‌نامه اجرایی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیات‌های بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، همچنین نوع‌تخلفات صنفی و حرفه‌ای و نحوه رسیدگی به...