خانه قوانین محیط زیست ‌قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

‌قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ماده 19

 مناطقی از کشور که مقررات مواد 11 و 12 و 13 این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط...

ماده 18

 سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.

ماده 17

 در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (‌الف) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند...

ماده 16

 کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (‌الف) ماده 3 همچنین کلیه تالاب‌های متعلق به دولت...

ماده 15

 مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را در‌کلاس مخصوص زیر نظر...

ماده 14

در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.