خانه قوانین محیط زیست قانون مدیریت پسماندها

قانون مدیریت پسماندها

ماده 21

 درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و‌همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در...

ماده 20

خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات‌های‌مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. ‌تبصره - درصورتی که محل تخلیه، معابر...

ماده 19

در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر‌پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران...

ماده 18

در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار‌سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی...

ماده 17

 متخلفین از حکم ماده (14) این قانون موظفند پسماندهای مشمول‌کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل...

ماده 16

 نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، ‌صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی...