خانه قوانین محیط زیست قانون شکار و صید

قانون شکار و صید

ماده 30

 قانون صید و شکار مصوب اسفند 1335 ملغی است.

ماده 29

امور مربوط به صید در آب‌های دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان از شمول مقررات این قانون مستثنی است. شرکت‌های شیلات‌شمال و...

ماده 24

 در مواردی که بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت حیوانات قابل شکار و صید قطع اشجار و رستنی‌ها ضرورت داشته باشد سازمان ‌شکاربانی...

ماده 28

 آیین‌نامه‌های اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه شده و به پیشنهاد وزارت کشاورزی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراست.‌آیین‌نامه‌های مزبور از جمله...

ماده 27

 در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهره‌برداری را به عنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک وحش اعلام کند باید قبلاً‌موافقت سازمان...

ماده 26

 سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرح‌های بهره‌برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرح‌های مزبور از لحاظ تعیین‌منطقه حفاظت شده یا...