خانه قوانین محیط زیست قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت

قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت

ماده 2

دستگاه‌های اجرائی ذی ربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را...

ماده 1

مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب...