خانه قوانین محیط زیست قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور

ماده 7

 ایجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به آن، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر اشخاص حقیقی و...

ماده 6

دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره برداری از آن تابع آیین نامه اجرائی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی است که توسط وزارتخانه‌های...

ماده 5

اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آنها را به صورتی که در زیستگاه‌های طبیعی یافت و یا حفاظت می‌شوند...

ماده 4

به منظور سیاستگذاری اجرائی و انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی موضوع ماده (۳) این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی...

ماده 3

در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند هر کدام با استفاده...

ماده 2

 منابع ژنتیکی که در زیستگاه‌های اصلی یا در مجموعه‌های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود...