خانه قوانین محیط زیست قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

ماده 10

 پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای موجودات زنده تغییر شکل  یافته ژنتیکی و همچنین امور مربوط به دارو و فراورده‌های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از...

ماده 8

اطلاعات و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز و یا دارای مجوز از دستگاه اجرایی ذی صلاح موضوع ماده (4) این قانون...

ماده 7

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل  یافته ژنتیکی موضوع...

ماده 6

در صورتی که هریک از دستگاه‌های اجرایی ذی صلاح درخصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از...

ماده 5

نظر به این که: الف ـ مسؤولیت حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان،...

ماده 4

صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی...