خانه قوانین قوانین محیط زیست

قوانین محیط زیست

ماده 33

 صد درصد (100 %) درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتي جهت...

ماده 32

براي رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون، به تشخيص رئيس قوه قضائيه شعبه‌ای تخصصي در هر حوزه قضائي اختصاص می‌یابد. تبصره 1 -...

ماده 31

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستري، در موارد وقوع جرائم مشهود مذكور در اين قانون رأساً...

ماده 30

سازمان مكلف است با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به جلوگيري از انتشار خارج از حدود تعيين...

ماده 29

ايجاد هر گونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرك، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع ثابت، مرتكب به جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده...

ماده 27

وزارتخانه‌های جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري)، راه و شهرسازي و كشور از محل اعتبارات مندرج در رديفهاي بودجه‌ای و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از...