خانه قوانین حوزه کشاورزی ‌قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

‌قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

ماده 13

 به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که به‌ عهده...

ماده 12

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق‌های‌حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت...

ماده 11

ترتیبات و هماهنگی‌های لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تأمین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری ‌ظرف سه...

ماده 10

به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد‌کشاورزی، صنایع و...

ماده 9

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های کشاورزی می‌نمایند موظفند فعالیت‌های خود را در‌چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی...

ماده 8

 توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستائی در چارچوب سیاست‌های صنعتی کشور به عهده‌وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد....