خانه قوانین حوزه کشاورزی ‌قانون اصلاحات اراضی

‌قانون اصلاحات اراضی

ماده 36

مأمورین دولت و کسانی که مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند‌به حداکثر مجازاتی که...

ماده 35

 مادام که آیین‌نامه مذکور در ماده 33 تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در...

ماده 34

رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت‌مزبور در هر...

ماده 33

وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه لازم مربوط به روابط مالک و زارع را‌توسط کمیسیونی...

ماده 32

امور مشترک کشاورزی زمین‌‎های تقسیم شده از قبیل نگهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و‌حیوانی و حفاظت...

ماده 31

در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله - انبار و غیره که در تصرف...