خانه قوانین حوزه کشاورزی قانون حفظ نباتات

قانون حفظ نباتات

ماده 23

در صورتی که خساراتی ناشی از تعلل یا عدم رعایت نکات فنی شرکت‌ها یا مؤسسات دفع آفات یا فروشندگان سموم وارد آید و شاکی...

ماده 22

 به وزیر کشاورزی اجازه داده می‌شود به مأمورین مبارزه با آفات کمک هزینه صحرایی که مبلغ آن از میزان فوق‌العاده آنان تجاوز نکند ‌بپردازد.

ماده 21

در مواردی که خرید سموم و وسایل و هزینه‌های مربوط به دفع آفات فوریت داشته باشد رییس سازمان حفظ نباتات مجاز است به‌تشخیص شورای...

ماده 20

در صورت حمله آفات و بیماری‌های پیش‌بینی نشده که هزینه آن در بودجه منظور نگردیده نیز وزارت کشاورزی مکلف به مبارزه فوری‌است و دولت...

ماده 19

وزارت دارایی مکلف است اعتبارات سازمان حفظ نباتات را به میزان مصوب در بودجه کل کشور به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل‌در اختیار...

ماده 18

فروشندگان سموم دفع آفات و بیماری‌های نباتی و هورمون‌های نباتی مکلفند پروانه از سازمان حفظ نباتات اخذ و با بهایی که سازمان‌برای مواد مزبور...