خانه قوانین حوزه کشاورزی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی

ماده 4

شرکت‌های موضوع این قانون در استفاده از کلیه اقدامات و برنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مورد‌رفاه اجتماعی و...

ماده 3

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌تواند تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت را که...

ماده 2

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز است به منظور ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی در روستاها واحد سازمانی لازم ‌را به وجود...

ماده 1

به منظور یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضو شرکت‌های تعاونی روستایی در هر یک از دهات حوزه عمل آن‌شرکت‌ها در جهت امکان...