خانه قوانین حوزه کشاورزی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

ماده 13

وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

ماده 12

 ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 درمورد اراضی زارعی و باغی...

ماده 11

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از کمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) قانون حفظ کاربری اراضی...

ماده 10

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر...

ماده 9

به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها که در طرح‌های جامع و تفصیلی...

ماده 8

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،‌ برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط...