خانه قوانین حوزه کشاورزی قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

ماده ۴

تبصره (۶) ماده واحده قانون حذف می شود.

ماده ۳

تبصره (۴) ماده واحده قانون به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره۴ـ به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات...

ماده ۲

تبصره (۲) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره۲ ـ جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور...

ماده ۱

تبصره (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/ ۱۳۶۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می...