خانه کلام امامین انقلاب

کلام امامین انقلاب

اصلاحات ارضی بزرگترین خیانت‏

آیا این اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانت ها نیست‏؟ ‏‏این «اصلاحات ارضی» از بزرگترین خیانتها نیست بر این مملکت‏‎ ‎‏که زراعت مملکت را بکلی از...

اصلاحات ارضی منجر به ایجاد بازار مصرف برای مواد‏‎ ‎‏غذایی خارجی‏

‏‏‏اثر اصلاحات ارضی بر واردات‏‎ ‎ ‏‏ملت ایران مجبور است به کسی رأی موافق بدهد که وضع‏‎ ‎‏کشاورزی و دامپروری ایران را چنان به عقب...

اصلاحات ارضی؛ سیاست امریکا‏

اصلاحات ارضی به امر امریکا انجام شد‏ ‏‏ایشان به امر امریکا گفته «اصلاح ارضی» بکنید؛ یعنی بازار برای ما‏‎ ‎‏درست بکنید! اجناس ما زیاد است،...

اصلاحات ارضی و تخریب کشاورزی

تمام اصلاحات ارضی مفسده بود‏‎ ‎ ‏‏از آن طرف «اصلاحات» ـ «اصلاحات ارضی»، از آن طرف بازار‏‎ ‎‏برای امریکا درست می کنند! تمام «اصلاحات ارضی»...

ایجاد بازار مصرف برای امریکا و هم پیمانانش‏

اصلاحات ارضی برای این انجام شد که مملکت ما بازار مصرف بیگانگان باشد‏ ‏‏الآن زراعت ما و کشاورزی ما بکلی منهدم است. و باید آقایان‏‎...

واگذاری منابع طبیعی به بیگانگان و تسلط بیگانگان‏

بسیاری از مزارع بسیار خوب ایران دست اسرائیلی هاست‏ ‏‏الآن که من اینجا نشسته ام برای شما صحبت می کنم، مزارع بسیار‏‎ ‎‏خوب ایران ـ...