گزارش تحلیلی تأمین نهاده های دامی؛ سکوی امنیت پروتئین غذایی

پست های مرتبط

تند باد حــوادث، حجم زیاد فعالیتهای لازم برای رســیدن به جایــگاه مطلوب در مقابل کمبــود منابع، بــه راحتی میتواند تصمیم‌گیران و مسئولان یک شرکت، ســازمان و یا حتی یک نظام را از تغییــرات و طوفان‌های پیش رو غافل ســازد و آینده آن مجموعه‌ها را تحــت تاثیر خود قرار دهد. امــروزه، به دلیل ســرعت تغییر و تحولات، به خصوص در عرصــه علم و فناوری و همچنین ماهیت توزیع شــده و پیشــرفت آن، بســیاری از کشــورها و ســازمانها تلاش دارند تا با روشهــای مختلف از آخرین تغییرات علم و فنــاوری آگاهی یافته و از آنها در جهت
منافع خود بهرهبرداری نماینــد. در این بین، برخی ازفناوری ها از اهمیت زیادی برخوردار هســتند، به نحوی که ممکن اســت تبعات غیرقابل تصوری در برداشــته باشــند. توجــه یا غفلت از این گونــه تغییر و تحــولات، به راحتی میتوانــد آینده یک سازمان، شــرکت و یا حتی منافع ملی یک کشــور را تأمین و یا تهدیــد کند. به همین دلیل، کشــورها و حتــی آنهایی که در عرصه فناوری پیشــرو هســتند، به صورت مــداوم نیازمند رصــد، تحلیل، پایش و بــرآورد قابلیت های خود و رقبایشــان می باشند. در واقع دیدبانی و رصد تحولات گذشته، حال و آینده، دروازه ورود به عرصــه رهبری و مدیریت تحــولات و تغییرات شتابان به شــمار میرود و این فرایند دارای چند مرحله است:
رصد روندهای علم، فناوری و نوآوری
شناسایی نشانگرهای ضعیف و بذرهای تغییر
شناسایی و معرفی مسائل نوظهور
البته ایــن فرآینــد دارای ماهیتی نرم و پیوســته اســت که خبرگانــی بــا توانمندی هــای متنــوع و ویــژه را میطلبد. از ایــن رو کشــورهای پیشــرو که اهمیــت ایــن قابلیت نرم را دریافته انــد، بــه ایجــاد مراکــز رصد علــم و فنــاوری و تربیــت تحلیلگــران خبــره ایــن حــوزه اقــدام نموده اند. رصدنامه علمی تخصصی نهال بر آن است که با تمرکز بر حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، به عنوان یکی از
زمینه‌های راهبردی، اثرگذار و آینده‌سازکشور، نقش خود را در افزایش بینش جامعه علمی و تحقیقاتی کشور و خلق تصویری واضح از گذشته، حال و آینده این حوزه ایفا نماید. یکی از نکات مهمی که در اغلب مجموعه‌های رصد علم و فناوری کم‌رنگ‌تر دیده می شــود، فقدان ارتباط فعالیت رصد با اثرگذاری آن در حوزه های راهبردی، سیاسی و تغییر رفتار سیاستگذاران است. در رصدنامه نهال برآنیم تا با بررســی اخبار سیاســی، فناورانه، اقتصادی و گاهی پرداختن به اســناد راهبردی منتشره توسط اتاق های فکر و نهادهای رســمی کشــورهای پیشرو و ترکیب آنها با رصد علوم و فناوری های تحول آفرین مؤثر و شناسایی و معرفی زیرساخت های تحقیقاتی چشم اندازی واضح و دقیق را در پیش روی مسئولان و سیاستگذاران کشور ترسیم نماییم.

برای دانلود فایل کامل اولین گزارش تحلیلی نهال با موضوع تامین نهاده‌های دامی اینجا کلیک کنید.

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

نرخ نهاده های دامی به دلیل عدم خرید در زمان مناسب بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت

مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران گفت: به دلیل عدم خرید در زمان مناسب و فصل برداشت قیمت نهاده های دامی ۳۳...

خبرنامه نهال – شماره ۱۱

بولتن خبری رصد محیطی، اخبار، دانش، فناوری و اقتصاد برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک کنید.

وزیر جهاد کشاورزی:از تولید دانه روغنی کاملینا حمایت می‌کنیم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: انگیزه کشاورز را برای تولید محصول دانه روغنی کاملینا باید افزایش داد و این امر از طریق حمایت‌های مالی، فنی...