اصلاحات ارضی و تخریب کشاورزی

پست های مرتبط

تمام اصلاحات ارضی مفسده بود‏‎ ‎

‏‏از آن طرف «اصلاحات» ـ «اصلاحات ارضی»، از آن طرف بازار‏‎ ‎‏برای امریکا درست می کنند! تمام «اصلاحات ارضی» ما این شد‏‎ ‎‏که ما ‏‏]‏‏که‏‎ ‎‏][‏‏یک گوشه ای از مملکتمان برای تمام مملکتمان آذوقه‏‎ ‎‏داشت باقی اش باید برود بیرون و پول بگیرند، حالا هر چی دست‏‎ ‎‏می زنی می گویند از خارج باید بیاید! آن وقت هم افتخار می کنند به‏‎ ‎‏اینکه ما آنیم که گندم از خارج آوردیم، جو از خارج آوردیم،‏‎ ‎‏پرتقال از خارج آوردیم، تخم مرغ از خارج آوردیم! گریه دارد این،‏‎ ‎‏و حیا در کار نیست. اصلاحاتشان هم یک همچو اصلاحاتی است‏‎ ‎‏که همۀ آن مفسده است. ‏‏دی ۱۳۵۶‏

ملت ایران اصلاحات ارضی را خرابکاری می داند‏

‏‏ملت ایران اصلاحات ادعایی را که به بدبختی ملت و بازارسازی‏‎ ‎‏برای اجانب و ورشکستگی زراعت منتهی شد افساد و خرابکاری‏‎ ‎‏می داند. ‏‏۲ / ۱۱ / ۵۶‏

کشاورزی را به کلی از بین بردند‏

‏‏دهقانهای بیچاره را از آنجاها کوچ دادند آوردند. این‏‎ ‎‏چادرنشینهای اطراف تهران و آن زاغه نشینهای اطراف تهران، همین‏‎ ‎‏بیچاره دهقانهایی بودند که دامداری می کردند و برای مملکت ایران‏‎ ‎‏پشم و روغن و ـ نمی دانم ـ گوشت تهیه می کردند. همۀ اینها از بین‏‎ ‎‏رفته؛ حالا باید همه از خارج بیاید. گوشتش از خارج بیاید، گندمش‏‎ ‎‏از خارج بیاید. کشاورزی ما را بکلی از بین برده است. ‏‏۱۰ / ۳ / ۵۷‏

من همان وقت گفتم که اگر این اوضاع به هم بخورد، نمی توانند اداره بکنند‏

‏‏«اصلاحات ارضی» را پیش آوردند که کشاورزی را به زمین بزنند.‏‎ ‎‏من همان وقت هم دکتر امینی آن وقت نخست وزیر بود؛ گاهی‏‎ ‎‏کسی را می فرستاد پیش من، من همان وقت به او پیغام دادم که تو‏‎ ‎‏خودت اهل کشاورزی هستی، خودت مَلاک هستی، تو می دانی که‏‎ ‎‏اگر چنانچه این اوضاع به هم بخورد اداره نمی توانند بکنند؛ این‏‎ ‎‏برای اداره کردن نیست. ‏‏۲۳ / ۳ / ۵۸‏

به اسم اصلاحات ارضی زراعت ایران را به باد دادند و باعث مهاجرت روستائیان به شهرها‏‏ ‏‏شدند‏

‏‏شما الآن می بینید که از خارج هی سیل گندم است و جو است و‏‎ ‎‏چه و چه و چه، تخم مرغ است. و همه چیز را از خارج دارند‏‎ ‎‏می آورند. اینها به اسم «اصلاحات ارضی» زراعت ایران را به باد‏‎ ‎‏دادند؛ یعنی دهقان و رعیت بیچاره را بیچاره کردند که دیگر‏‎ ‎‏نتوانستند اینها بمانند در مزرعه های خودشان. از آنجا کوچ کردند‏‎ ‎‏و آمدند به تهران. و اطراف شهر تهران به وضع بدی زندگی‏‎ ‎‏می کنند. به وضع بسیار اسفناکی. ‏‏۱۹ / ۷ / ۵۷‏

‏با اصلاحات ارضی باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شدند‏

‏‏زراعت یک مملکت زراعی که زراعتش باید صادر بشود چقدرها،‏‎ ‎‏اینها برای ۳۳ روز ـ مثل اینکه اینطور نوشته بودند، ۳۳ روز یا ۳۴‏‎ ‎‏روز، یک همچو چیزی دارد ـ باقی آن را باید از خارج بیاورند. شما‏‎ ‎‏الآن می بینید که از خارج هی سیل گندم است و جو است و چه و‏‎ ‎‏چه و چه، تخم مرغ است. و همه چیز را از خارج دارند می آورند.‏‎ ‎‏اینها به اسم «اصلاحات ارضی» زراعت ایران را به باد دادند؛ یعنی‏‎ ‎‏دهقان و رعیت بیچاره را بیچاره کردند که دیگر نتوانستند اینها‏‎ ‎‏بمانند در مزرعه های خودشان. از آنجا کوچ کردند و آمدند به‏‎ ‎‏تهران. و اطراف شهر تهران به وضع بدی زندگی می کنند. به وضع‏‎ ‎‏بسیار اسفناکی. ‏‏۱۹ / ۷ / ۵۷‏

این اصلاحات ارضی یعنی بازار درست کردن برای امریکا و اذناب او‏

‏‏می رویم سراغ «اصلاحات ارضی»ای که این هم خودش یکی از‏‎ ‎‏لغات است. «اصلاحات»! می بینیم که آنقدر که فاسد کردند این‏‎ ‎‏زراعت ما را، آنقدر کشاورزی ما را برگرداندند به هیچ و منهدم‏‎ ‎‏کردند که ما در همه چیز محتاجیم، دستمان را دراز کرده ایم به‏‎ ‎‏اسرائیل که به ما حتی میوه بدهد! هر چه، گندم، جو، چه، هی‏‎ ‎‏دائماً دارد می آید که اگر یک روز جلویش را بگیرند این ملت باید‏‎ ‎‏گرسنگی بخورد! می گویند برای سی روز یا سی و سه روز ـ تمام‏‎ ‎‏زراعت ایران برای سی و سه یا سی روز ایران کافی است، مابقی‏‎ ‎‏آن را باید از خارج بیاورند! یک مملکتی که صادرکننده بود، حالا‏‎ ‎‏باید اینطور باشد. «اصلاحات»! کلمۀ «اصلاحات» محتوا ندارد.‏‎ ‎‏لفظْ لفظ خوبی است، خیلی قشنگ! «انقلاب سفید»! انقلاب‏‎ ‎‏«سفید»! انقلابش انقلاب است اما سیاه است! سرخ است! اینها‏‎ ‎‏ـ همۀ این حرفهایی که اینجاست ـ همه اش همان الفاظی است که‏‎ ‎‏خیلی لفظْ قلمبه است و جالب است، نقاشی شده است الفاظ اما‏‎ ‎‏این الفاظ را روی چه گذاشتند؟ وقتی زیر این لفظ را می بینیم چه‏‎ ‎‏دارد؟ کی چه چیز را معرفی می کند؟ وقتی زیر پرده را می بینیم،‏‎ ‎‏می بینیم محتوا ندارد! الفاظی است … برای دلخوشی ماها ـ‏‎ ‎‏دلخوشی ملت ـ آن وقت که ملت نمی توانست صدا بکند و غافل‏‎ ‎‏بود از این مسائل؛ حالا این جور نیست دیگر، محتوا ندارد.‏‎ ‎‏«اصلاحات ارضی» یعنی بازار درست کردن برای امریکا و شعب‏‎ ‎‏امریکا و اذناب امریکا! ما بازار مصرفیم! آنها گندمهایشان زیادی‏‎ ‎‏است ـ که گاهی از زیادی برای اینکه خراب می شود می ریزند به‏‎ ‎‏دریا ـ خوب چه بهتر که «اصلاحات ارضی» شروع کنند!‏‎ ‎‏«اصلاحات ارضی» که شروع کردند، آن گندمها را دیگر ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ دریا‏‎ ‎‏نمی ‏‏ریزند‏‏ … «اصلاحات ارضی» شده! گندمها دیگر تو دریا‏‎ ‎‏ریخته نمی شود، گندمها را می دهند و پول می گیرند. ‏‏۱۱ / ۸ / ۵۷‏

اصلاحات ارضی برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی بود‏

‏‏اصلاحات ارضی شاه جز برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی‏‎ ‎‏ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر جامعه ما چیزی نبود. به‏‎ ‎‏طوری که امروز اکثر نیازهای غذایی ما از خارج وارد می شود. با‏‎ ‎‏برهم خوردن وضع کشاورزی دهقانان، دهات و زمینها را رها کرده‏‎ ‎‏و به شهرها هجوم آورده اند. ‏‏۲۴ / ۸ / ۵۷‏

‏‏کوچ کردند به اطراف تهران تا بچه هایشان نمیرند‏

‏‏همینهایی که در دهات مشغول زراعت بودند، زراعتشان را به اسم‏‎ ‎‏«اصلاحات ارضی» به هم زدند؛ دیدند که نمی توانند زندگی کنند‏‎ ‎‏آنجا، کوچ کردند بیچاره ها آمدند به اطراف تهران برای اینکه با‏‎ ‎‏کاری با ـ نمی دانم ـ کسبی، یک کاری بکنند یک حمالی بکنند،‏‎ ‎‏یک چیزی پیدا کنند که بچه هایشان نمیرند. ‏‏۴ / ۹ / ۵۷‏

به اسم دهقان کردن رعیت، زراعت را نابود کردند‏

‏‏من باید عرض کنم که محمدرضای پهلوی، این خائن خبیث …‏‎ ‎‏رفت، فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب‏‎ ‎‏کرد، قبرستانهای ما را آباد کرد. مملکت ما را از ناحیۀ اقتصاد‏‎ ‎‏خراب کرد. تمام اقتصاد ما الآن خراب است و از هم ریخته است؛‏‎ ‎‏که اگر بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای‏‎ ‎‏طولانی با همت همۀ مردم، نه یک دولت این کار را می تواند بکند‏‎ ‎‏و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را می توانند بکنند، تا تمام‏‎ ‎‏مردم دست به دست هم ندهند نمی توانند این به هم ریختگی‏‎ ‎‏اقتصاد را از بین ببرند. شما ملاحظه کنید به اسم اینکه ما‏‎ ‎‏می خواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودند‏‎ ‎‏و ما می خواهیم حالا دهقانشان کنیم! «اصلاحات ارضی» درست‏‎ ‎‏کردند. اصلاحات ارضی شان بعد از این مدت طولانی به اینجا‏‎ ‎‏منتهی شد که بکلی دهقانی از بین رفت، بکلی زراعت ما از بین‏‎ ‎‏رفت، و الآن شما در همه چیز محتاجید به خارج. یعنی محمدرضا‏‎ ‎‏این کار را کرد تا بازار درست کند از برای امریکا و ما محتاج به او‏‎ ‎‏باشیم در اینکه گندم از او بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه چیز را.‏‎ ‎‏تخم مرغ از او بیاوریم، یا از اسرائیل که دست نشاندۀ امریکاست‏‎ ‎‏بیاوریم. ۱۲ / ۱۱ / ۵۷‏

اصلاحات ارضی عبارت از این شد که تمام کشاورزهای ما گدا شدند و کشاورزی از کشور ما پرید‏

‏‏«اصلاحات ارضی»اش را شما ملاحظه کنید. آقا آنکه اینقدر‏‎ ‎‏برایش گفتند و خواندند و نوحه خوانی کردند و ثناخوانی کردند،‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی عبارت از این شد که تمام کشاورزهای ما گدا‏‎ ‎‏شدند؛ کشاورزی از مملکت ما پرید. الآن اگر همۀ ملت دست به‏‎ ‎‏هم بدهد، بعد از چند سال ممکن است کشاورزی ما به حال اولش‏‎ ‎‏برگردد. بازار درست کردند برای امریکا. گندمهایش را او باید یا‏‎ ‎‏بسوزاند یا به دریا بریزد؛ می دهد و پول می گیرد! می دهد ارز‏‎ ‎‏می گیرد. بازار درست کردند. شما الآن هیچ ندارید. تمام زراعت‏‎ ‎‏ایران را می گویند برای سی روز یا سی و یک روز کافی است!‏‎ ‎‏ایرانی که یک استانش مثل آذربایجان، مثل خراسان، می توانست‏‎ ‎‏تمام قُوت ایران را متکفل بشود، باقی آن می بایست صادر بشود،‏‎ ‎‏حالا ما برای سی روز یا سی و سه روز! باقی اش از کجا؟ از‏‎ ‎‏اسرائیل، از امریکا، از جاهای دیگر. ‏‏۱۴ / ۱۱ / ۵۷‏

به اسم اصلاحات ارضی کشاورزی کشور را ورشکسته کردند‏

‏‏وضع زراعت ما، که یکی از چیزهای بزرگ مملکت است و اقتصاد‏‎ ‎‏مملکت ما بسته به اوست، اینها به اسم «اصلاحات ارضی» از بین‏‎ ‎‏بردند و الآن کشاورزی شما ورشکسته است و شما محتاجید به اینکه‏‎ ‎‏از خارج همۀ چیزها را بیاورید. و همین طور مراتع ما را از بین بردند‏‎ ‎‏و به غیر دادند؛ به اسم ملی ملت را از آن محروم کردند، و دامدارهای‏‎ ‎‏ما از بین رفتند. این دامدارها، این کشاورزها، که در مَحالّ خودشان‏‎ ‎‏نتوانستند زندگی شان را ادامه بدهند رو به شهرستانها آوردند که‏‎ ‎‏اینجا یک کاری پیدا کنند. اینجا هم کاری صحیح نبوده است. خیر. از‏‎ ‎‏قراری که من شنیده ام در خود تهران محله های بسیاری هست که این‏‎ ‎‏محله ها محله های زاغه نشین، چادرنشین و امثال اینهاست که این‏‎ ‎‏بیچاره ها در آنجا با وضع فلاکت باری زندگی می کنند. ‏‏۲۰ / ۱۱ / ۵۷‏

به اسم اصلاحات ارضی کشاورزی ما را به کلی از بین بردند‏

‏‏خرابی است الآن؛ همه خراب است.‏ ‏‏ عمدۀ مطلب ایران کشاورزی بود. اینها به اسم «اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی» کشاورزی را بکلی از بین بردند و ایران شد یک بازاری که‏‎ ‎‏دستش را مرتب دراز می کند پیش دولتهای خارجی ـ خصوصاً‏‎ ‎‏امریکا ـ ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏«گندم بده، جو بده نمی دانم چه»! با اینکه ایران اگر‏‎ ‎‏خودش کشاورزی را بکند، باید صادر بکند به سایر ممالک؛ نباید‏‎ ‎‏از آنجا بگیرد. همه چیز ما را از بین بردند. دامداری ما را از بین‏‎ ‎‏بردند. مراتع ما را، مراتعی که ـ به تصدیق خود خارجیها ـ گفتند‏‎ ‎‏بهترین مراتع برای دامداری، غنی ترین مراتع برای دامداری، مرتع‏‎ ‎‏فلان جاست ـ و من هم اسمش را یادم نیست ـ این را دادند به ملکۀ‏‎ ‎‏انگلستان و چند نفر از دوستان او! این را به او دادند و الآن‏‎ ‎‏نمی دانم… وضعشان چطور است. تمام مراتع ما را از بین بردند به‏‎ ‎‏اسم ملی کردن. مردم را دستشان را منقطع کردند و خودشان‏‎ ‎‏چاپیدند و رفتند. و همین طور جنگلهای ما را به اسم ملی کردن…‏‎ ‎‏به اشخاص خارج فروختند و استفاده اش را کردند. ‏‏۱ / ۲ / ۵۸‏

‏در اثر اصلاحات ارضی کشاورزان به شهرها کوچیدند‏

‏‏شهر تهران از این زاغه نشینها و چادرنشینها و کپرنشینها. چادرنشینها‏‎ ‎‏تقریباً از قراری که گفته می شود حدود قریب سی محله از اینها‏‎ ‎‏مرکب هست، که در اثر به اصطلاح «اصلاحات ارضی» اینها کوچ‏‎ ‎‏کرده اند و آمده اند در اطراف شهر، در خود شهر، در اطراف شهر،‏‎ ‎‏چادر زده اند و یک جایی کنده اند و آنجاها یک زندگی می کنند که‏‎ ‎‏زندگی آنها بسیار بدتر از زندگی عشایر است. ‏۱۲ / ۴ / ۵۸‏

با اسم اصلاحات ارضی کشاورزی ایران را از بین بردند‏

‏‏از این طرف، کارخانه ها و مزرعه ها و کشتزارهای ما، با اسم‏‎ ‎‏«اصلاحات»، بکلی کشاورزی را از بین بردند. ایرانی که اگر‏‎ ‎‏کشاورزی اش سر جای خودش درست عمل بکند، باید میلیونها‏‎ ‎‏تن صادر بکند، امروز نشسته و دستش طرف دیگران دراز است که‏‎ ‎‏گندم بدهید! این هم از کارهایی بود، جنایاتی بود که رژیم به این‏‎ ‎‏مملکت کرد. ‏‏۲۱ / ۱ / ۶۱‏

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

طلای سرخ افغانستان بار دیگر مقام نخست کیفیت را در سطح جهان به دست آورد

وزارت زراعت اعلام کرده است که زعفران افغانستان بار دیگر توانسته از نگاه کیفیت مقام نخست را در سطح جهان به دست آورد. کیفیت و...

اختصاص ارز ۴۲۰۰ به محصولات غیراستراتژیک

واردات ذرت با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تزریق به واحدهای تولیدی که محصول آنها نه استراتژیک است و نه شامل قیمت گذاری می باشد...

۷۵ هزار هکتار نخلستان های کشور را آفت گرفت/ ملخ ها به ۷ استان دیگر هم می روند

مشاور وزیرجهاد و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ۷۵ هزار هکتار از نخلستان های کشور به آفت چوب خوار دچار شده اند که...