اصلاحات ارضی؛ سیاست امریکا‏

پست های مرتبط

اصلاحات ارضی به امر امریکا انجام شد‏

‏‏ایشان به امر امریکا گفته «اصلاح ارضی» بکنید؛ یعنی بازار برای ما‏‎ ‎‏درست بکنید! اجناس ما زیاد است، باید توی دریا بریزیم، بدهیم‏‎ ‎‏به شما پول بگیریم! از آن طرف، از این بهرۀ نفتی که آنها آنقدر را‏‎ ‎‏می برند، یک مقدار آن را هم خود اینها می خورند و می برند و‏‎ ‎‏عرض می کنم که این عیاشیها را می کنند. ‏‏۲۹ / ۷ / ۵۷‏

‏اصلاحات ارضی به دستور امریکا انجام شد‏

‏‏ما می خواهیم مملکتمان آن زراعتی که داشت دوباره برگردد به آن.‏‎ ‎‏آقا، زراعت را همچو به هم زدند! این «اصلاحات ارضی» که آقا‏‎ ‎‏گفتند و آنقدر طمطراق کردند، «اصلاحات ارضی» به امر دولت‏‎ ‎‏امریکا بود برای اینکه بازار درست کنند که چیزهای آنها فروش‏‎ ‎‏برود؛ یعنی زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشویم. الآن هم که‏‎ ‎‏می بینید، که هر چی می خواهیم از خارج باید بیاید. زراعت ما این‏‎ ‎‏جور شد؛ زراعت ما را آن جور کردند. خوب، مردم ریختند، آن‏‎ ‎‏زارعین بیچاره ای که دیگر در آنجا نتوانستند زندگی کنند، ریختند به‏‎ ‎‏شهرها، به تهران. الآن تهران یک محالّ زیادی، چندین محل، حدود‏‎ ‎‏سی ـ چهل تاست که برای من نوشته بودند، محله های کوخ نشین،‏‎ ‎‏محله هایی که خانه های گِلی دارد که هیچ چیز ندارد که ده نفر عائله‏‎ ‎‏در یک چادر کوچکی در این زمستان سردْ زندگی باید بکنند؛ که آب‏‎ ‎‏ندارد؛ باید آب را از پنجاه ـ شصت پله بروند بالا، لب خیابان برسند‏‎ ‎‏ـ تو گودال منزلشان است ـ لب آن خیابان برسند و از آنجا آب را‏‎ ‎‏بردارند بیاورند از این پله ها پایین برای بچه هایشان. این چه شد؟‏‎ ‎‏برای اینکه «اصلاحات ارضی» فرمودند! ‏‏]‏‏با‏‎ ‎‏][‏‏اصلاحات ارضی به‏‎ ‎‏هم خورد اوضاع دهقانها. و وقتی که به هم خورد اوضاع آنها، چاره‏‎ ‎‏نداشتند که رو بیاورند به شهرستانها. آمدند شهرستانها و این شد.‏‎ ‎‏وضع بیچاره ها اینطور شد. از آن طرف وضع زراعت ما به هم خورد.‏‎ ‎‏ایرانی که مرکز زراعت بود، شاید آذربایجان ایران بس بود برای‏‎ ‎‏ایران ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ باقی آن را باید صادر کنند، الآن به اندازۀ یک ماه، سی روز‏‎ ‎‏ یا سی و سه روز، آنهایی که اطلاعات دارند و حساب کردند‏‎ ‎‏می گویند ایران به اندازۀ سی و سه روزش برای خودش چیز دارد،‏‎ ‎‏باقی آن را باید از خارج بیاورند. ۲۱ / ۷ / ۵۷‏

‏اصلاحات ارضی تز امریکا بود‏

‏‏وقتی که اقتصادیات ملت را ملاحظه بکنید، زراعت ما را بکلی به‏‎ ‎‏هم زدند به اسم «اصلاحات ارضی» که تز امریکا بود. اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی به ما چه مصیبتها وارد آورد؛ مصیبتی که وارد آورد تمام‏‎ ‎‏زراعتهای ایران را از بین برد. یک مملکت زراعی، که یک استان‏‎ ‎‏آذربایجان یا خراسانش می توانست که قوت این ملت را بدهد،‏‎ ‎‏حالا رسیده به آنجا که برای سه روز یا سی و سه روز ـ فوقش سی‏‎ ‎‏و سه روز ـ تمام زراعت ایران برای سی و سه روز جمعیت فعلی‏‎ ‎‏ایران کافی است، مابقی اش از کجا؟ مابقی یک بازار درست کردند‏‎ ‎‏برای امریکا؛ آنها زیاد داشتند، می سوزاندند یا به دریا می ریختند،‏‎ ‎‏حالا می دهند پول می گیرند، نفت می گیرند؛ این یک باب که‏‎ ‎‏زراعت ما را از بین بردند و ما شدیم جیره خوار آنها و بازار برای‏‎ ‎‏آنها؛ ما مصرف ‏[کننده‏‏]‏‏ شدیم.‏‏‏ ‏‏از آن طرف، یک ضرر دیگر خورد و آن اینکه تمام این دهقانها ـ‏‎ ‎‏که ایشان در اول فرمودند که ما دیگر رعیتها را از چیز بیرون آوردیم‏‎ ‎‏و دهقان شدند دیگر، هم سطح شدند با چه ‏‏[‏‏مالک‏‏]‏‏ ـ تمام این‏‎ ‎‏بیچاره ها وقتی زراعتهایشان از دستشان رفت، کوچ کردند به شهرها،‏‎ ‎‏که عمده اش تهران است. آمدند در اطراف تهران با یک کوخهایی، با‏‎ ‎‏یک چادرهایی، با یک خانه های گِلی کوچک، با عائلۀ زیادشان در‏‎ ‎‏آنجا منزل گرفتند و با یک مصیبتهایی این بیچاره ها اعاشه می کنند و‏‎ ‎‏زندگی. نه برق دارند، نه آب دارند، نه اسفالت دارند. در یک‏‎ ‎‏گودالیهایی زندگی می کنند که آب را اگر می خواهند برای بچه هایشان‏‎ ‎‏بیاورند، این مادر بدبخت باید در زمستان سخت از پله هایی که الآن‏‎ ‎‏عددش را یادم نیست، لکن زیاد است عددش، از پنجاه بیشتر، صد‏‎ ‎‏تقریباً، از این پله ها باید برود ‏‏]‏‏بالا‏‏][‏‏ تا ‏‏[‏‏به‏‎ ‎‏]‏‏خیابان برسد، یک کوزه‏‎ ‎‏آب کند، باز برگردد این پله ها را طی کند برود توی این کوخ برای‏‎ ‎‏بچه اش آب ببرد. این دهقانهای بزرگی ‏‏]‏‏است‏‏][‏‏ که درست کرده اند و‏‎ ‎‏این «دروازۀ تمدن» اینهاست! اینها را برای ما درست کردند! این‏‎ ‎‏قضیۀ زراعت ما، که زراعت ما بکلی فلج شده است؛ دیگر ما زراعت‏‎ ‎‏نداریم و معلوم نیست که عاقبتش به کجا برسد. ‏‏۲۳ / ۷ / ۵۷‏

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

سامانه بازارگاه باید با سامانه‌های گمرک و بنادر متصل باشد

ذبیح الله اعظمی با بیان اینکه ذرت، کنجاله و سویا همیشه شامل ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شده است، گفت: اگر هم...

خبرنامه نهال – شماره ۱۶

بولتن خبری رصد محیطی، اخبار، دانش، فناوری و اقتصاد برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک کنید.

خبرنامه نهال – شماره ۱

بولتن خبری رصد محیطی، اخبار، دانش، فناوری و اقتصاد برای دالود نسخه کامل خبرنامه اینجا کلیک کنید.