ارزش معنوی و اهمیت فعالیت کشاورزی‏

پست های مرتبط

کارگران و کشاورزان! اقتصاد ایران در دست شماست

‏در هر کشور کارگر و کشاورز اساس آن کشور است. اساس اقتصاد‏‎ ‎‏یک کشور بسته به کار کارگر و کار کشاورز است؛ و مع الأسف این‏‎ ‎‏دو جبهۀ اقتصادی، که اساس اقتصاد بر آن بود، در زمان رژیم‏‎ ‎‏سابق شکست خورد. کشاورزی را دیدید که به اسم «اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی» بکلی از بین بردند. ایران که باید صادرات داشته باشد، در‏‎ ‎‏کشاورزی صادرات داشته باشد، یک استان ایران مثل استان‏‎ ‎‏آذربایجان یا استان خراسان به قدر کفاف، قوت ایران را دارد، اینها‏‎ ‎‏کاری کردند که ایران شد بازار برای امریکا. هرچه ما بخواهیم باید‏‎ ‎‏محتاج باشیم؛ باید از امریکا یا کشورهای دیگر وارد کنیم.‏‎ ‎‏کارگرهای ما هم طوری کردند که زندگی آنها زندگی اختلالی شد؛‏‎ ‎‏و کار آنها هم در خدمت غیر بود.‏

‏     شما کارگران محترم و کشاورزان محترم، برادران! شما که‏‎ ‎‏اساس اقتصاد ایران در دست شماست، همان طوری که در سابق‏‎ ‎‏در تحت نظارت طاغوت بودید و کارهای شما نادیده گرفته‏‎ ‎‏می شد، امروز ان شاءالله در رژیم اسلامی هستید، و اسلام به کارگر‏‎ ‎‏و کشاورز بسیار اهمیت می دهد. دولت در فکر شما هست. ما‏‎ ‎دعاگوی شما و در فکر شما هستیم. ‏‏۴ / ۴ / ۵۸‏

کار کشاورزی عبادت و اطاعت امر خدا است 

‏خدا زمین به ما داده، آب هم به ما داده، زمینهای زیاد، زمینهای‏‎ ‎‏موات زیاد، آبهای هرزبرو، شط کارون همین طوری دارد هرز‏‎ ‎‏می رود، یا زمینهای اطرافش هم همین طور مانده است زمین. باید‏‎ ‎‏همه دست به دست هم بدهند، و کار، کار الهی است،کاری است‏‎ ‎‏که عبادت است امروز. اطاعت امر خداست امروز کشاورزی، و‏‎ ‎‏باید این کشاورزی را تقویت کرد. هر کس هر جور می تواند باید‏‎ ‎‏تقویت بکند، به طوری که ان شاءالله ما از این گرفتاری خارج‏‎ ‎‏بشویم. و از سایر گرفتاریها هم امیدوارم که خارج بشویم؛ گرفتاری‏‎ ‎‏فرهنگیمان، گرفتاریهای سیاسی مان، همه شان را ‏‏[‏‏حل‏‏]‏‏ بکنیم.‏ حالا چون صحبت از اقتصادیش بود من یک قدری عرض کردم با‏‎ ‎‏آقایان. و من باید از آقایان تشکر بکنم که اینطور مشغول فعالیت‏‎ ‎‏شدید. ۵ / ۱۰ / ۵۸

جهاد کشاورزها این است که کشاورزیشان را تقویت کنند

‏جهاد کشاورزها این است که کشاورزی شان را تقویت کنند. امسال‏‎ ‎‏شنیدم بعضیها سستی می کنند و این برخلاف مسیر اسلام است.‏‎ ‎‏شما پارسال با آن گرفتاریها زیاد کردید کشتتان را و امسال‏‎ ‎‏الحمدلله ، آن گرفتاریها کم است و به شما کمکهایی هم از طرف‏‎ ‎‏دولت می شود و باید خودتان به فکر باشید که اگر ابرقدرتها فردا‏‎ ‎‏منع کردند همۀ کشورها را که به ما گندم ندهند، خودمان داشته‏‎ ‎‏باشیم. خوب، کشاورزها باید به این فکر باشند و کشاورزی‏‎ ‎‏خودشان را تقویت کنند و بیشتر کنند و کارها را جوری کنند که ما‏‎ ‎‏دیگر محتاج نباشیم در خوردنمان هم به مردم. …‏ ‏‏ الآن مهم این است که کشاورزی باید چندین برابر سابق باشد.‏‎ ‎‏دولت باید کمک بکند و مردم باید جدّیت بکنند. من امیدوارم که‏‎ ‎‏در این سالی که می آید، به کوشش شماها، به کوشش جوانهای ما،‏‎ ‎‏کشاورزیهای ما، کارهای کشاورزی ما همچو بشود که ما محتاج‏‎ ‎‏نباشیم به دیگران در خوراکمان. همین طور کارخانه ها کارها را‏‎ ‎‏انجام بدهند، خودشان راه بیندازند. ‏‏۱۴ / ۸ / ۵۹‏

‏‏از نظر اسلام کشاورزان بهترین مخلوقات هستند‏

‏‏کشاورزی در اسلام از امور بسیار مهم و از اموری است که دربارۀ‏‎ ‎‏او گفته شده است که کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و‏‎ ‎‏کشاورزان اقرب ناس ‏‏]‏‏به‏‏][‏‏ خدای تبارک و تعالی هستند و‏‎ ‎‏کشاورزان در آن عالم، شاید در صف اول از مردم نیکوکار واقع‏‎ ‎‏بشوند. و شغل کشاورزی شغلی بوده است که انبیا هم به او اشتغال‏‎ ‎‏داشته اند، و انبیا هم رزق خودشان را از راه کشاورزی به دست‏‎ ‎‏می آوردند. و از نظر سیاسی، در امروز ما چنانچه کشاورزی مان‏‎ ‎‏یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این‏‎ ‎‏[‏‏باشد‏‏]‏‏ که در ارزاقمان محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد‏‎ ‎‏است؛ همان طور که مجاهدین ارجمند ما در جبهه ها مشغول‏‎ ‎‏خدمت هستند و بحمدالله ، آنها آفرین برشان که سرفرازی برای‏‎ ‎‏ملت ما ایجاد کردند و ایجاد می کنند! کشاورزان ما هم که در پشت‏‎ ‎‏جبهه هستند، آنها هم مجاهد هستند و آنها هم برای اینکه کشور ما ‏محتاج به قدرتهای دیگری نباشد، مجاهدت می کنند.‏

‏‏ و از قرار مذکور، امسال از سالهای قبل، کشاورزی بهتر و سطح‏‎ ‎‏برداشت بالاتر بوده است. و من امیدوارم که کشاورزان قدر‏‎ ‎‏خودشان را بدانند. و احتیاج هر کشوری به کشاورزی، که ارزاق‏‎ ‎‏کشور را تأمین می کند، بیشتر از سایر چیزهاست. و شما کشاورزان‏‎ ‎‏سرتاسر کشور ارجمندتر از سایر قشرها هستید؛ چون که ارزاق‏‎ ‎‏ملت را، که مورد احتیاج ملت است و بالاترین احتیاج است، شما‏‎ ‎‏تأمین می کنید. و ان شاءالله ، خودتان را به حد خودکفایی برسانید،‏‎ ‎‏به طوری که ما احتیاج به هیچ یک از کشورها نداشته باشیم، بلکه‏‎ ‎‏ان شاءالله ، این فرآوردۀ کشاورزان به جاهای دیگر و کشورهای‏‎ ‎‏دیگر هم ان شاءالله ، صادر بشود. ‏‏۷ / ۷ / ۶۰‏

محور اقتصاد در دست کشاورزها و کارگرهاست‏

‏‏عزیزان کارگر ما و کشاورز ما که همۀ اینها از اشخاص بزرگی‏‎ ‎‏هستند که محور اقتصاد ما در دست آنهاست باید پیوند خودشان‏‎ ‎‏را با اسلام و قرآن و علمای اسلام قوی کنند. ‏‏۴ / ۲ / ۶۲‏

کشاورزان در هر کشوری اصل هستند‏

‏‏اول یک کلمه ای راجع به کشاورزان عرض کنم. کشاورزان در هر‏‎ ‎‏کشوری که مثل کشور ما باشد، اصل در امور هستند. کشور ایران‏‎ ‎‏کشور کشاورزی است؛ زمین زیاد دارد، آب زیاد دارد و افراد هم‏‎ ‎‏زیاد، ما اگر چنانچه از حیث کشاورزی خودکفا نشویم و دستمان‏‎ ‎‏پیش قدرتهای دیگر دراز بشود و به عبارت دیگر گدایی کنیم، از آنها‏‎ ‎‏‏یا فرض کنید که پول هم بدهیم به آنها، لکن وابسته ایم. کشاورزان‏‎ ‎‏عزیز می توانند که ایران را از وابستگی در این بعد نجات بدهند و این‏‎ ‎‏را یک عبادت شرعی حساب کنند؛ و عبادت است کشاورزی، که در‏‎ ‎‏اسلام آن قدر به آن اهمیت داده شده است، و بعضی از ائمه ما‏‎ ‎‏خودشان می رفتند سراغ اینکه سرکشی به کشاورزی بکنند و گاهی‏‎ ‎‏هم شاید عمل. از این جهت ما باید این بعد را تقویت کنیم، یعنی هم‏‎ ‎‏دولت تقویت کند و هم برادران کشاورز همه همت خودشان را‏‎ ‎‏بگمارند که کشاورزی را تقویت کنند. شما اگر دیروز در زمان شاه با‏‎ ‎‏دلسردی عمل می کردید برای اینکه، می دیدید که حاصل دست‏‎ ‎‏شماها صرف یک مسائل انحرافی می شود، امروز این طور نیست.‏‎ ‎‏امروز برای اسلام کار می کنید، برای خدا عبادت می کنید.‏

‏‏ ‏‏بنابراین من از همه کشاورزان تقاضا دارم که در کار کشاورزی‏‎ ‎‏جدیت کنند و ما را از اینکه دستمان پیش دیگران باشد نجات‏‎ ‎‏بدهند. ‏‏۲۵ / ۲ / ۶۳‏

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

بیمه محصولات کشاورزی بودجه مستقل می‌خواهد

بیمه محصولات کشاورزی چتر حمایتی کشاورزان در شرایط بحران و ظهور بلایای طبیعی است. اما جای تعجب است که چرا این موضوع مهم هیچ بودجه...

ایران در ۹ کشور کشت فراسرزمینی دارد

استفاده از ظرفیت کشت فرا سرزمینی هم از اهمیت بالایی برخوردار است و این در حالی است که تعدادی از کشورها این اقدام را...

چرا قیمت مرغ دوباره افزایش یافت؟

قیمت مرغ که اخیرا با برنامه‌های تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی متعادل شده و به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برگشته بود، اما با...